Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Prijava taborjenja

ORGANIZATOR

* Točen naziv organizatorja
* Naslov/sedež
* Predstavnik organizatorja
* Telefonska številka
* Elektronski naslov
 

PLAČNIK STORITEV

* Točen naziv plačnika storitev
* Naslov/sedež
* Kontaktna oseba
* Telefonska številka
* Elektronski naslov
 

LOKACIJA TABORA

* Kraj/prostor
* Parcelna številka in katastrska občina
* Lastnik zemljišča
 

TERMIN TABORJENJA (izpolnite za vsak posamezen termin)

OD
DO
ŠTEVILO OSEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* Kraj, datum
* Ime in priimek prijavitelja

Polja označena z * so obvezna.

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam Komunalo Tolmin d.o.o., da zbrane podatke zbira, obdeluje in hrani za namen izvajanja gospodarske javne službe in ugotovitve pravilnega stanja skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), pri čemer lahko uporablja Komunala Tolmin d.o.o. različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.).