Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Zakonodaja

 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 55/11, 20/14)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 53/11, 27/145/17, 81/19)
 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 45/10, 18/14)

Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Bovec
Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Kobarid
Tehnični pravilnik o načinih oskrbe s pitno vodo za območje občine Tolmin

Sklep – izlitje vode, fizične osebe
Sklep – izlitje vode, tržna dejavnost

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09 – ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/1661/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2)

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/1760/18, 44/22 – ZVO-2)

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10)

 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 14/12, 43/14)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 45/12, 42/14)
 • Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 99/11, 44/14)
Pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki 

 • Pravilnik o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju Občine Tolmin na odlagališču komunalnih odpadkov Volče (Uradni list RS, št. 45/11)
 • Pravilnik o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 123/23)
 • Pravilnik o brezplačnem odlaganju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov z objektov na območju Občine Kobarid na zbirnem centru Volče (objava, spletna stran Občina Kobarid)
 • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08108/09108/09 – ZPNačrt-A, 48/1257/1292/1356/15102/1530/1661/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20, 44/22-ZVO-2)
 • Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/022/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/0857/12100/1340/1456/15 in 65/20)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/1576/1781/19, 194/21)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Bovec (Uradni list RS, št. 37/15)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 90/02)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 18/14)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

 • Odlok o pokopališkem redu Občine Bovec (Uradni list RS, št. 108/20)
 • Odlok o pokopališkem redu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 26/00)
 • Odlok o pokopališkem redu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 67/20, št. 92/22)
 • Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 2/10, 93/11)
 • Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/19)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 92/20)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10, 82/12, 97/20)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 21/08, 77/19)
  Odlok o GJS v občini Tolmin
 • Odlok o občinskih cestah v občini Bovec (Uradni list RS, št. 89/23)
  Odlok o občinskih cestah
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 80/03, 44/09)
 • Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 86/15, 77/19)
 • Odlok o javni razsvetljavi v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 57/09)
 • Tržni red (Primorske novice, Uradne objave, št. 53/01)
  Tržni red
Dostopnost (X)