Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Katalog IJZ

Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Komunali Tolmin, javnemu podjetju d.o.o., poslovodstvu družbe ter drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Na sedežu podjetja je na razpolago katalog v tiskani obliki.

Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Ur. list RS, št. 51/06, 23/14, 50/14, 102/15),
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Ur. list RS, št. 24/16).

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov
KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 TOLMIN.

Podatki o KOMUNALI TOLMIN, javnem podjetju d.o.o.

KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. je izvajalec javnih služb s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, pogrebne dejavnosti, vzdrževanja javnih in zelenih površin na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Naslov:
KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 TOLMIN

Telefon: 05 38 19 300
e-mail: info(at)komunala-tolmin.si
www: http://www.komunala-tolmin.si
matična štev.: 5077532000
šifra dejavnosti: 36.000
identifikacijska številka za DDV: SI 97143499
TRR: 04753-0000100881

Poslovodstvo Komunale Tolmin d.o.o.:
Mitja Costantini – direktor

Pooblaščena oseba za Varstvo osebnih podatkov:
Barbara Mozetič – vodja kadrovsko pravne službe

E-naslov: info@komunala-tolmin.si

Tel. št.: 05 3819300

 

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Vrste postopkov, ki jih vodi Komunala Tolmin d.o.o.

  • izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javne komunalne naprave
  • oddaja javnih naročil za dejavnost javnih služb

Javne evidence, s katerimi upravlja Komunala Tolmin d.o.o.

  • evidence objektov javne infrastrukture

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  • podatki o vodenju postopkov javnega naročanja
  • podatki o kvaliteti pitne vode
  • podatki o katastru infrastrukturnih vodov

Cenik posredovanja informacij javnega značaja

1. Prosilcu se zaračuna stroške za posredovanje informacij v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Komunale Tolmin d.o.o.

2. Prosilec plača stroške za posredovanje informacij ob prejemu zahtevanih informacij. Prosilcu se izda račun, s  specifikacijo stroškov.

 

Dostopnost (X)