Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Katalog IJZ

Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Komunali Tolmin, javnemu podjetju d.o.o., poslovodstvu družbe ter drugih zadevah, pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Na sedežu podjetja je na razpolago katalog v tiskani obliki.

Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Ur. list RS, št. 51/06, 23/14, 50/14, 102/15),
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
(Ur. list RS, št. 24/16).

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov
KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 TOLMIN.

Podatki o KOMUNALI TOLMIN, javnem podjetju d.o.o.

KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. je izvajalec javnih služb s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, pogrebne dejavnosti, vzdrževanja javnih in zelenih površin na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Naslov:
KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 TOLMIN

Telefon: 05 38 19 300
e-mail: info(at)komunala-tolmin.si
www: http://www.komunala-tolmin.si
matična štev.: 5077532000
šifra dejavnosti: 36.000
identifikacijska številka za DDV: SI 97143499
TRR: 04753-0000100881

Poslovodstvo Komunale Tolmin d.o.o.:
Berti Rutar, univ.dipl.inž.geod. – direktor

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja

Vrste postopkov, ki jih vodi Komunala Tolmin d.o.o.

  • izdaja projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javne komunalne naprave
  • oddaja javnih naročil za dejavnost javnih služb

Javne evidence, s katerimi upravlja Komunala Tolmin d.o.o.

  • evidence objektov javne infrastrukture

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

  • podatki o vodenju postopkov javnega naročanja
  • podatki o kvaliteti pitne vode
  • podatki o katastru infrastrukturnih vodov

Cenik posredovanja informacij javnega značaja

1. Cene materialnih stroškov za posredovanja informacij javnega značaja so (z DDV):
– ena stran fotokopije formata A4 0,072 EUR,
– elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,508 EUR,
– pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,156 EUR,
–  pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,096 EUR,
–  poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

2. Prosilcu se zaračuna stroške za posredovanje informacij:
– posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
– pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
– pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
– poštnino za pošiljanje po pošti.

3. Ne zaračuna se stroškov:
– za vpogled v dokumente,
– za telefonsko posredovanje informacij,
– za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre za pretvorbo iz fizične v elektronsko obliko,
– za posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

4. Prosilec plača materialne stroške ob prejemu zahtevanih informacij. Prosilcu se izda račun, s  specifikacijo stroškov.

Če materialni stroški posredovanja informacij presegajo 80,00 EUR se od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij se obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun.

Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij najkasneje v osmih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa.