Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...

Vloga za izdajo elektronske oblike računa in hkrati odjava papirnega računa


Z oddajo obrazca soglašam, da mi izdajatelj do odjave vse račune posreduje v elektronski obliki v elektronsko banko oziroma na elektronski naslov. Hkrati izdajatelju jamčim za resničnost vseh podatkov iz te vloge in se zavezujem, da mu bom sam sporočal vsako spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem e-računa.

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam Komunalo Tolmin d.o.o., da zbrane podatke zbira, obdeluje in hrani za namen izvajanja gospodarske javne službe in ugotovitve pravilnega stanja skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), pri čemer lahko uporablja Komunala Tolmin d.o.o. različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.).

Dostopnost (X)