Dežurna služba: vodovodi: 041 625 191, pogrebna služba: 041 634 168 ...
Obvestila
Jul 30

Vgradnja obračunskih vodomerov v občini Kobarid

S 01.01.2013 je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), na podlagi katere je bil v Občini Kobarid sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/2014), ki v 4. členu določa, da se do vgraditve obračunskega vodomera, vodarina obračunava v obliki pavšalne mesečne porabe glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1 (premer vodomera oziroma vodovodnega priključka DN 20 – 3/4”). V zvezi s tem je bilo z  Odlokom o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 5/2017) določeno prehodno obdobje do 01.01.2020. To pomeni, da se bo s 01.01.2020 ne glede na število oseb v gospodinjstvu oziroma ne glede na to, da gre za občasno naseljen oziroma nenaseljen objekt ali gospodarski objekt, vsem, ki do navedenega datuma za potrebe svojega odjemnega mesta ne bodo vgradili obračunskih vodomerov, začela zaračunavati vodarina v obliki pavšala glede na dimenzijo vodovodnega priključka, kar znaša najmanj 1,2 m3 na dan in ne več 4,5 m3 na osebo na mesec oziroma 5 m3 na objekt na mesec kot velja to sedaj.

 

Na podlagi zgoraj navedenega vse, ki za potrebe svojih objektov obračunskega vodomera še nimajo vgrajenega, pozivamo, da si to zagotovijo čimprej, saj se samo na takšen način lahko izognejo zgoraj navedenemu strošku storitve oskrbe s pitno vodo. Prošnjo za vgradnjo obračunskega vodomera se lahko odda po pošti na naslov Komunala Tolmin d.o.o., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin ali na tel. št. 05/38 19 300 ali preko elektronskega naslova info@komunala-tolmin.si.

Dostopnost (X)